inženýrská geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika

petrophysics

AGS Hruby s.r.o.

Nabízené Geologické práce

Stavební a environmentální geologie

Inženýrskogeologický průzkum

Dobrý základ dělá pevný dům

posouzení základových poměrů, únosnosti podloží

geologická stavba podloží staveniště

vliv podzemní vody na zakládání staveb

geotechnický průzkum liniových staveb

možnosti svahových pohybů

stabilita základové jámy

zajistíme vrtné práce, penetrační zkoušky

Hydrogeologický průzkum

Voda na zahradě znamená skvělou úrodu

posouzení hydrogeologických poměrů

zaměření hladiny podzemní vody, zvodnění podloží

stanovení chemismu podzemní vody

posouzení pro jímání podzemních vod, studnu

posouzení pro vsakování srážkových vod

posouzení pro tepelná čerpadla

ověření míry znečištění hydrogeologické struktury

analýza rizik, matematické modelování

návrhy sanačních opatření

zajistíme vrtné práce, zřízení studny

Geofyzikální průzkum

Fyzika odkrývá tajemství podzemí

průzkum staveniště (struktura, stabilita, propady, sesuvy)

určení hloubky skalního podloží

korozní průzkum (měření bludných proudů)

posouzení zvodnělých struktur, směru proudění podzemních vod

lokalizace zdrojů podzemní vody

nalezení míst průsaků hrází, úniků nádrží a potrubí

kontrola těsnosti skládek

lokalizace podpovrchových objektů
(sklepů, starých základů atd.)

lokalizace inženýrských sítí

měření pro archeologický výzkum

karotáž v IG a HG vrtech

Geotechnická charakteristika hornin

Geotechnika přináší porozumění

zatřídění zemin a hornin, zrnitostní analýzy

únosnost a stlačitelnost základové půdy

porozita, propustnost, vodonasycení

modelace průběhu kapilární třásně

petrofyzikální vlastnosti kolektorů

Měření radonu

Radiometrická měření pro ochranu zdraví

stanovení radonového indexu pozemku

měření objemové aktivity Rn ve vnitřním ovzduší staveb

měření ke kolaudaci staveb

detailní radonová diagnostika objektů

Těžba ropy a zemního plynu

Energie Země prosvěcuje domov

petrofyzikální studie ložisek

interpretace karotážních a laboratorních měření

geo-steering horizontálních vrtů, vyhodnocování real-time dat

vyhodnocení mechanických vlastností hornin pro účely hydraulického štěpení

stanovení metodiky k vyhodnocení daného ložiska

dozorování měření ve vrtech a laboratorních analýz

KONTAKT

Jiří Hrubý, Ph.D.

geolog / petrophysicist

mob +420–736 410 651

Jiri@Hruby-AGS.com

 

Měření radonu:

Aleš Pokorný

specialista v oboru radiometrie

mob +420-724 576 561

radon@Hruby-AGS.com

 

AGS Hruby s.r.o.

Plačkova 19, Boskovice 680 01, Czech Republic

KDO JSME

Historie:

 

Od roku 1993 provádíme geologické práce pro stavební účely a ochranu životního prostředí. Práce jsou prováděny s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilosti dle požadavků platné legislativy. Služby poskytujeme jak investorským a developerským firmám, tak projekčním a architektonickým kancelářím či jednotlivým stavebníkům a orgánům veřejné správy.  Spolupracujeme s vysokými školami, státními ústavy a odbornými institucemi i jednotlivými odborníky v ČR a zahraničí.

Od roku 2000 se naše aktivity rozšířily v oblasti těžby ropy a zemního plynu i mimo území ČR. Služby v oboru "Petrophysics" poskytujeme našim zákazníkům na všech kontinentech (s vyjímkou Antarktidy :-). Podíleli jsme se na ložiskových studiích ropných a plynových ložisek např. ve Velké Británii, Norsku, Francii, Rumunsku, Slovinsku, Kanadě, Argentině, Rusku, Ukrajině, Kazachstánu, Arménii, Kuvajtu, Iráku, Ománu, Libyi, Sudánu, Nigerii, Gabonu, Čadu, Tanzánii, Pakistánu, Indii, Malajsii, Číně….

 

Jednatel firmy:

Dr. Jiří Hrubý

 

narozen 1969 v Brně, vystudoval obor užitá geofyzika na PřF UK Praha. V roce 2001 dokončil doktorandské studium v oboru aplikovaná geologie, užitá geofyzika a environmentální geologie. Mimo realizace komerčních projektů se věnuje také lektorské, výukové a treninkové činnosti v oblasti ložiskových petrofyzíkálních studií a interpretace karotážních dat.

 

Naše firma podporuje environmentální principy trvale udržitelného rozvoje a racionálního využívání přírodních zdrojů. Všechny naše činnosti jsou prováděny v souladu s touto filozofií.
 
Těšíme se na Vás s geologickým pozdravem Zdař Bůh!

2016, All rights reserved, webdesign Tibor Valter opti-mystic.cz